top of page

קצת עלינו

ניהול הפרויקט בשלבי תכנון

  • בדיקת האתר.

  • בחירת מתכננים ויועצים בשיתוף הלקוח והאדריכל.

  • ייצוג הלקוח בבירור הפרוגראמה עם המתכנן ועם היועצים.

  • עריכת לוח זמנים לתכנון ולמסירת תכניות ומעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים והיועצים.

  • ניהול ישיבות מתכננים ויועצים, סיכום פגישות ומעקב אחר ביצוע ההחלטות.

  • השתתפות בבדיקות התאמת תכניות המתכנן והיועצים והשלמתן אחת את השנייה (תכניות סופרפוזיציה-ע"ח הלקוח).

  • ריכוז ועריכת אומדן תקציבי, בהסתמך על אומדנים של המתכנן והיועצים בתחומיהם השונים ומעקב אחר התקציב.

  • ייעוץ למתכנן וליועצים אודות השיטה וצורת המפרטים, התכניות וכתבי הכמויות, בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט.

  • ניהול ומעקב לקבלת היתרים ואישורים מהרשויות (תשלומים והוצאות ע"ח הלקוח). 

מכרזים/משא ומתן והתקשרויות עם קבלנים 

  • עריכת מכרזים לביצוע על בסיס חומר טכני מהמתכנן ומהיועצים הרלבנטיים.

  • ניתוח ועריכת טבלאות השוואה של ההצעות, הקבלנים והערות המתכנן, תוך ציון סטיות מתנאי המכרז.

  • חוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודות לקבלנים.

  • ניהול משא ומתן עם הקבלנים בהשתתפות הלקוח.

  • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות ההתקשרויות עם הקבלנים. 

ניהול הפרויקט בשלבי הביצוע

  • שמירה על מסגרת התקציב במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב במקרה של סטיות ודיווח ללקוח, כולל מקור הסטייה וסיבתה.

  • עריכת לוח זמנים כללי לפרויקט ועדכונו מפעם לפעם.

  • הקפדה על קיומו של לוח הזמנים על ידי המבצעים.

  • בקרה ודיווח מפורט ושוטף על סטיות מהלו"ז המוסכם, תוך הסברת הסטייה והמלצה על נקיטת צעדים בכל מקרה לגופו.

  • ניהול ועריכת ישיבות תאום שוטפות להבטחת השתלבות נכונה של כלל בעלי המקצוע מבחינה מקצועית והלו"ז.

  • פיקוח על טיב העבודות, החומרים והמוצרים בהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות המתכנן והיועצים, בדיקות מעבדה ואחרות.

  • ביקורת חשבונות הקבלנים ופיקוח על חיוב וביצוע תנאי החוזה.

  • מתן הסברים והוראות לקבלנים בהקשר של ביצוע העבודות.

  • דו"ח תקופתי על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע והבעיות (במידה ויהיו).

  • ייעוץ ללקוח בקשר לתביעות הקבלנים בהקשר עם ביצוע העבודה (במידה ויהיו).

  • קבלת הפרויקט המושלם על כל חלקיו מהקבלן הראשי.

  • רישום התיקונים וההשלמות הדרושות בעת הקבלות ומעקב על ביצועם.

הבטחת איכות

  • שירות הבטחה ובקרת האיכות באמצעות Q4B הינו הפתרון לניהול האיכות בפשטות, בשקיפות, ללא תלות, ביעילות, מונעת עבודות חוזרות וליקויים תוך חיסכון כספי וזמן ביצוע.

  • מחקרים מראים (McKinsey ) כי עבודות חוזרות מכל סוג שהוא, לרבות ליקויי תכנון/ ביצוע מהווים חריגה של כ- 20% בלוחות הזמנים ושל כ- 17%-21% מהעלות הכוללת של הפרויקט.

  • Q4B מציגה פתרון כולל לניהול האיכות  עם אפשרות שירותי  בדיקה בלתי תלויה של נציגנו בפרויקט, להתאמה של ביצוע העבודות לתכניות, מפרטים, פרטים, פתיחות מלאכה ותקנים.

  • השירות שניתן מציג באופן מהיר, פשוט וברור את המצב הקיים, ליקויים ואי ההתאמות שנמצאו בפרויקט. כל זאת תוך חלוקה למלאכות, זמנים, נכסים וסטטוס בצורה מפורטת, פשוטה וויזואלית המאפשרת שליטה מלאה לניהול האיכות, מניעת עבודות חוזרות ותיקון הליקויים.

  • Q4B מנהלת את האיכות ותיקון הליקויים באמצעות דוחות און ליין וחיבור לתשלומי קבלנים, ספקים וכדומה. 

  • Q4B מנהלת איכות בכ- כ 30,000  יח"ד  וכ 2,500,000מ"ר  מסחרי /לוגיסטי ומשרדים בארץ תחת סטנדרטים מחמירים  ,נותנת שירותי הבטחת איכות ליזמים, קבלנים, בעלי קרקע מהמובילים בארץ.

 

    מודולים  להפעלה במערכת  :

    1. בקרות

    2. אלמנטים - לבקרה בתהליך  

    3. תוכניות

    4.פ. מלאכה, מפרטים  ותקנים 

    5.מרחבים , מעבדות , מסירות,

    6. ריכוז לדוח מנהל 

  •        ניהול האיכות  עם מערכת טכנולוגית מתקדמת   חוסכת כ15% מעלות ההקמה 

לחץ לכניסה לאתר:

‏‏logo_variation1-1 - עותק.png
bottom of page